Изпитание за Божественост - част I - Контакт - глава 5...

- Уважаеми представители на световните нации - французинът нарочно използва само това общо обръщение вместо да изброява първо височайшите гости, после по-малко височайшите и накрая гражданите, за да подчертае изграждането на общество, където различията няма да имат толкова голямо значение - Имам честта да открия тази първа по рода си церемония в световната история, с която се слага краят на досегашната хилядолетна кървава еволюция на човечеството и започва нова ера, която ще ни разкрие непознати по мащабност хоризонти.
Преди десет години Организацията на обединените нации с пълно единодушие реши да бъде поет курс към създаване на световна федерация, която да сложи край на враждите между народите и да обедини усилията на човечеството за ускорен просперитет. Преди пет години завърши изработването на новата конституция, а преди две години тя бе ратифицирана и от последната държава. Преди шест месеца клетва положиха депутатите от Законодателното събрание, а преди четири - магистратите от Съдебния съвет и министрите от Правителството. Днес предстои последната процедура от този процес.
В качеството си на председател на Избирателната комисия и с властта, която ми делегира ООН обявявам, че на изборите, проведени на 4 януари 2048 година човечеството с 80 на сто от гласовете избра Михаил Василиевич Котов, роден на 3 май 2002 г. в Москва, за Президент на Земята. На основание чл.8 от резолюция 234/2038 г. на ООН, Президентът трябва в четириседмичен срок след изборите да положи клетва, която ще въведе Конституцията в сила, ще разпусне Обединените нации и ще постави началото на властта на новите институциите.
В този момент аз каня господин Котов на трибуната, за да изпълни законовото си право и задължение.
Завесата в задната част на подиума се вдигна и оттам излезе група от девет човека подредени в редове три по три. В центъра и беше единственият облечен в цивилно облекло, а осмината около него бяха въоръжени до зъби и носеха подобно на древни легионери огромни щитове, с които образуваха нещо като четири стени. Над главата на цивилния един от войниците държеше специално подготвен прозрачен чадър от бронирано стъкло.
За няколкото секунди докато процесията се придвижваше до Льоблан, на сцената се качиха още петдесетина командоси, които се разположиха по краищата и, а един от хеликоптерите се увисна само на трийсет метра над главите им. Военен с полковнишки пагони застана на метър встрани от председателя на комисията.
Когато деветимата стигнаха трибуната, този който стоеше пред Котов се изтегли до полковника, а другите приклекнаха, държейки щитовете сглобени в прозрачната си стена. Само войникът отзад остана прав, защото трябваше да крепи освен своя щит и чадъра.
Французинът беше уведомен за неконтролируемостта на ситуацията от охранителна гледна точка, затова без да губи време започна с процедурата:
- Михаил Василиевич Котов, преди три седмици човечеството ви избра за свой Президент. Можете ли днес тук - пред представителите на всички раси и нации да потвърдите готовността си да поемете отговорността?
- Потвърждавам - отговори руснакът.
- Можете ли да гарантирате, че ще бъдете Президент еднакво на всички хора и няма да се влияете в решенията си от природно и обществено формиралите се различия между хората?
- Гарантирам.
- Можете ли да обещаете, че няма да злоупотребите с дадената ви власт, че няма да се опитате да се увековечите на поста си с антиконституционни средства и ще направите всичко зависещо от вас други да не злоупотребяват с нея?
- Обещавам.
- Има ли в миналия ви живот и очакват ли се в бъдещия ви някакви събития или факти, които биха могли да попречат на доброто, съвестно и оптимално изпълнение на възложените ви отговорности?
- Няма.
- Информиран ли сте и съгласен ли сте, че всичко, което казвате сега има официален характер и вие поемате истински задължения, при неизпълнението на които можете да бъдете отстранен от поста си и съден?
- Информиран съм и съм съгласен.
- Това е клетвеният лист - Льоблан извади хартиения документ от папката си - в него се съдържат, току що дадените отговори на въпросите и е написана клетвата. Преди да я положите, трябва да я прочетете и подпишете.
Котов взе листа и близо минута се взира в него, преглеждайки редовете. След това написа името си най-отдолу и го върна на Председателя.
- Сега трябва да застанете с лице към Слънцето и да вдигнете едната си ръка към него, а другата да насочите към Земята - каза французинът - това бе заместителят на предходните традиции за клетви с ръка върху някакъв вид свещена книга, които се считаха за твърде разделящи, поради обвързването им с отделна нация или религия. От друга страна Слънцето и Земята олицетворяваха съответно енергията и материята, осигуряващи съществуването на живота.
Котов се обърна на запад и вдигна дясната си ръка напред. За късмет небесното светило бе в залез и жестът не приличаше много на фашисткия поздрав от преди столетие. Какво ли щеше обаче да стане при някоя от следващите клетви, проведена например през деня - помисли си избраният. Лявата му ръка остана притисната към тялото като просто се изпъна.
- Повтаряйте след мен - каза Льоблан и зачете от току що подписания лист - Заклевам се в името на човечеството...
- Заклевам се в името на човечеството...
-...че ще изпълнявам възложените ми отговорности и ще ползвам дадената ми от него власт...
- Че ще изпълнявам възложените ми отговорности и ще ползвам дадената ми от него власт...
-...само и единствено за неговото добро, просперитет и развитие...
- Само и единствено за неговото добро, просперитет и развитие...
-... и че няма да забравя, че управлението трябва да служи на хората, а не хората - на управлението...
- И че няма да забравя, че управлението трябва да служи на хората, а не хората - на управлението...
-...Обещавам, че няма да действам против Конституцията и законите и, че ще зачитам свободата на другите, тъй както зачитам своята собствена...
- Обещавам, че няма да действам против Конституцията и законите и, че ще зачитам свободата на другите, тъй както зачитам своята собствена...
-...и при всякакви обстоятелства ще се ръководя от интересите на цивилизацията в цялото и многообразие
- И при всякакви обстоятелства ще се ръководя от интересите на цивилизацията в цялото и многообразие.
-...заклех се!
- Заклех се!
- Поздравявам ви господин Президент, пожелавам ви успех в петте години на отговорност - Льоблан подаде ръката си на Котов, който я стисна с усмивка. След това Председателят на избирателната комисия  се обърна към потъналите в ръкопляскания и викове хора:
- Представители на обединения свят - каза той - давам думата на Президента Михаил Котов за първа реч.
Кордонът направи няколко крачки и прозрачните стени се преместиха около микрофоните - от тях нямаше нужда, тъй като и приемникът, закачен на сакото вършеше същата работа, но трибуната бе символ, който трябваше да бъде зачетен.
- Уважаеми представители на обединения свят...

Добри Божилов - "Изпитание за Божественост"
02.02.2021

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар